خاویار آسترا طلایی دریایی شیلات ( خاویار طلایی )

خاویار آسترا طلایی دریایی از تاس ماهی خاویاری استحصال و در بسته بندی طلایی بسته بندی میشود