خاویار بلوگا صادراتی درجه یک 50 گرمی 2ت

« خاویار بلوگا رویال از فیل ماهی استحصال میشود »
« بلوگا رویال بهترین نوع خاویار بلوگا پرورشی است »