02122076871

خــاویــار آسـتـرا طلایی پرورشی 50 گرمی 2350ت

برای امتیاز به این خاویار کلیک کنید!
[کل: 29 میانگین: 5]

<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

خــاویــار آسـتـرا

 • خاویار آسترا (Asetra) یکی از گران ترین انواع خاویار ایران است که از ماهی قره ‌برون استحصال می ‌شود. رنگ خاویار آسترا از قهوه ای تیره تا طلایی متفاوت است. آسترا طلایی، کمیاب ترین نوع خاویار است
 • تاس ماهی گًـونـه مـتـوسـط خـانـواده و بـسـیـار پـراشـتـهـاسـت کــاوشــگًـرانـه تـه دریــا را بـا شـاخــک هـای حـسـاس زیــر پــوزه در پـی غــذا جـسـتـجـو می کــنـد او در اعـمـاق آب از گًـیـاهـان دریـایـی تـا انـواع مـوجـودات ریـز دریــایـی را می بـلـعـد تـا دو مـتـر قـد کـشـیـده و می تــوانـد بـه وزن دویـسـت کیلـو گًـرم بـرسـد .
 • قـد مـتـوسـط آن یـک مـتـر و وزن آن مـعـمـولاً بـیـسـت تا هـشـتـاد کیلو گًرم است
 • سایت رسمی فروش خاویار
 • 09124084119 ?
 • 02122076871 ⁦☎️⁩
 • www.IrCaviar.com

خــاویــار آسـتـرا با طـیف رنـگًی قهوه ای تـیـره تـا طـلایی روشـن بـسـیـار بـدیـع اسـت این تـنـها گًـونـه با طـعـم خـاص فـنـدقـی است کـه بـه هـمـیـن لـحـاظ بسیار مـتـفـاوت و کـمـیـاب اسـت

 • سایت رسمی فروش خاویار
 • 09124084119 ?
 • 02122076871 ⁦☎️⁩
 • www.IrCaviar.com

درباره

شرکت خاویار ایران نماینده رسمی فروش خاویار دریایی و پرورشی Wild Caviar & Farmed Caviar) مدیر فروش خاویار ایران 09124084119 شرکت خاویار ایران 02122076871 برای اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنید www.IrCaviar.com

تلفن سفارش خاویار 09124084119اجرا شده توسط: همیار وردپرس