فروش خاویار ایران در داخل کشور

انواع خاویار دریایی

خاویار بلوگا دریایی (خاویار بلوگا وحشی) شیلات خاویار خاویار بلوگا درجه یک دریایی قیمت 756 هزار تومان خاویار سوروگا خاویار سوروگا دریایی شیلات خاویار آسترا

ماهی خاویار

ماهی و خــاویــار سـوروگًـا (اوزون برون )

ماهی اوزون برون ایـن گًـونـه بــا قــد کـشــیـده ، جــثـه بــاریـکی دارد و عـلامـت مـشـخـصـه آن پــوزه بـسـیــار بــلـنـدی اسـت کـه بـه ســمـت بـالا خـمـیـده…

ماهی خاویار

ماهی و خــاویــار آسـتـرا (تاس ماهی)

تاس ماهی گًـونـه مـتـوسـط خـانـواده و بـسـیـار پـراشـتـهـاسـت کــاوشــگًـرانـه تـه دریــا را بـا شـاخــک هـای حـسـاس زیــر پــوزه در پـی غــذا جـسـتـجـو می کــنـد او…

ماهی خاویار

ماهی و خــاویــار بـلـوگًـا (فیل ماهی)

خاویار بلوگًـا در طـیـف هـای مـخـتـلـف خـاکـسـتـری بـسـیـار خـواسـتـنـی اسـت بـه دلــیـل درشــتـی دانــه و لــطـافـت پــوسـت ، هـر چـه رنـگٍ روشـن تـری داشـتـه بـاشـد…

اجرا شده توسط: همیار وردپرس