خاویار آسترا طلایی دریایی شیلات

خاویار طلایی

خاویار آسترا طلایی

خاویار طلایی

خاویار آسترا طلایی دریایی که به آسترا وحشی نیز معروف است

رنگ خاویار آسترا روشن تر از بلوگا و سوروگا است و به خاویار طلایی نیز معروف است

قیمت بسته 50 گرمی خاویار طلایی

رنگ خاویار آسترا قهوه ای تیره است و بخاطر بسته بندی طلایی از قدیم به خاویار طلایی معروف است

ماهی و خــاویــار آسـتـرا (تاس ماهی)             شرکت مروارید طلایی

گًـونـه مـتـوسـط خـانـواده و  بـسـیـار پـراشـتـهـاسـت کــاوشــگًـرانـه تـه دریــا را بـا شـاخــک هـای حـسـاس زیــر پــوزه در پـی غــذا جـسـتـجـو می کــنـد او در اعـمـاق آب از گًـیـاهـان دریـایـی تـا انـواع مـوجـودات ریـز دریــایـی را می بـلـعـد تـا دو مـتـر  قـد کـشـیـده و می تــوانـد بـه وزن دویـسـت کیلـو گًـرم  بـرسـد  قـد  مـتـوسـط آن یـک مـتـر  و  وزن آن مـعـمـولاً بـیـسـت تا هـشـتـاد کیلو گًرم است

خــاویــار آسـتـرا با طـیف رنـگًی خـاکـستری تـیـره تـا طـلایی روشـن  بـسـیـار بـدیـع اسـت این تـنـها گًـونـه با طـعـم خـاص فـنـدقـی است کـه بـه هـمـیـن لـحـاظ بسیار مـتـفـاوت و کـمـیـاب اسـت

فروش خاویار اصیل ایرانی

09124084119 📲

02122076871 📲

💻فروش ویژه خاویار


🛒   www.IrCaviar.com

  • خاویار آسترا طلایی از چه ماهی استحصال میشود؟

درباره

شرکت خاویار ایران نماینده رسمی فروش خاویار دریایی و پرورشی Wild Caviar & Farmed Caviar) مدیر فروش خاویار ایران 09124084119 شرکت خاویار ایران 02122076871 برای اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنید www.IrCaviar.com

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس